Podjetje Pro horto Strgar d.o.o. se zavezuje, da podatke ki jih boste posredovali preko spletnih strani www.pro – horto.si
ali na kakršenkoli drugi način ne bodo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam.

Vsi podatki bodo obravna vani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi česar so bili posredovani.
Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Pomen pojmov:

 • osebni po datek pomeni: katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu:
  posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno
  določiti, zlasti z na vedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator,
  ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, gensko, duševno, gospodarsko, kulturno ali
  družbeno identiteto tega posa meznika;
 • obdelava pomeni: vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi
  sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spre minjanje,
  priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje,
  omejevanje, izbris ali uničenje;
 • obdelovalec pomeni: fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo tel o, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca;
 • privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pomeni: vsako prostovoljno, konkretno, informirano in nedvoumno
  ravnanje v obliki izjave ali drugačnega jasnega aktivnega delovanja, iz kat erega je mogoče sklepati na želje posameznika,
  na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero izrazi strinjanje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
 • omejitev obdelave pomeni: označevanje shranjenih osebnih podatkov zaradi omejevanja njihov e obdelave v prihodnosti;
 • izbris pomeni trajno odstranitev ali uničenje osebnega podatka, tako da ga več ni mogoče obnoviti; pri tem je zaradi zagotavljanja
  sledljivosti obdelave osebnih podatkov dopustno zabeležiti zaznamek, da je bil v zvezi osebnimi p odatki določenega posameznika
  izveden izbris, pri čemer pa zaznamek ne sme vsebovati podatkov, ki bi omogočali obnovo izbrisanega osebnega podatka;

Osebni podatki se hranijo, v obliki, ki dopušča identifikacijo uporabnikov, na katere se nanašajo osebni po datki, le toliko
časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo, razen če je z zakonom določen drug rok hrambe

Podjetje osebne podatke strank hrani tudi na podlagi upravičenih zakonitih interesov upravljavc a, ki so : kvalitetn o zagotavljanje
storitev, bolj usmerjeno podajanje informacij in odpravo morebitnih napak in v zvezi s tem uveljavljanje jamčevalnih zahtevkov.

Podjetje uporabniku zagotavlja nemoten dostop do njegovih podatkov in urejanje le – teh prek uporabniških strani ali s podano
zahtevo naročnika na ustreznem obrazcu.

Podjetje navedene osebne podatke uporabnika uporabi izključno in skladno z namenom, ki ga je opredelil uporabnik. Podjetje
se zavezuje, da uporabnikovi osebni podatki ne bodo dostopni nepooblaščenim osebam.

Podjetje skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in ZVOP – 2 posamezniku zagotavlja naslednje pravice:

Pravica do informacij v zvezi z osebnimi podatki

Podjetje mora posamezniku na katerega se nanašajo osebni podatki, na njegovo zahtev o zagotoviti najmanj naslednje informacije:

 1. naziv in kontaktne podatke podjetja;
 2. po potrebi kontaktne podatke pooblaščene osebe;
 3. navedbo namenov, v katere bodo osebni podatki obdelani;
 4. obstoj pravice do vložitve prijave pri Informacijskem pooblaščencu in njegove kontaktne podatke;
 5. obstoj pravice dostopa do vsebine osebnih podatkov in do tega, da upravljavec popravi ali izbriše podatke ali omeji obdelavo
  podatkov posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.
 6. pravno podlago obdelave;
 7. rok hrambe osebnih podatkov ali, če to izjemoma ni možno, merila za določitev tega roka;
 8. po potrebi navesti kategorije prejemnikov osebnih podatkov, tudi prejemnikov v tretjih državah in mednarodnih organizacijah;
 9. po potrebi druge informacije , zlasti če so bili osebni podatki pridobljeni brez vednosti posameznika, na katerega se nanašajo.

Posameznik je do teh podatkov upravičen brezplačno. Podjetje lahko zaradi potrditve identitete posam eznika zahteva njegove
podatke. Podjetje mora posameznik a, na katerega se nanašajo osebni podatki, v roku petih delovnih dni po prejemu zahtevka,
pisno obvestiti o stanju obravnave zahtevka. Podjetje mora posamezniku, na katerega se nanašajo podatki, informacije o ukrepih,
ki so bili na podlagi zahtevka sprejet i, zagotoviti čim prej, najpozneje pa v enem mesecu od vložitve zahtevka.

Če podjetje ne odgovori na zahtevo posameznika, na katerega se podatki nanašajo ali ne ukrepa drugače in o tem obvesti posameznika,
mora posameznika, na katerega se podatki nanašajo , brez zavlačevanja, najpozneje pa v enem mesecu od vložitve zahtevka obvestiti
o razlogih za to ter o možnosti vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu, navesti kontaktne podatke Informacijskega
pooblaščenca ter navesti možnosti za uveljavljanju pravice do pravnega sredstva.

Pri očitno neutemeljenih ali pretiranih zahtevah posameznika, na katerega se podatki nanašajo, zlasti če se zahteve pogosto
ponavljajo, lahko podjetje s posebno obrazložitvijo odkloni ukrepanje na podlagi zahtevka.

Potrdi lo o osebnih podatkih

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da od podjetja prejme potrdilo o tem, ali so v obdelavi
osebni podatki, ki se nanašajo nanj; če se nanašajo nanj, ima pravico pridobiti naslednje informacije o:

 1. namenih obdelave in njihovi pravni podlagi;
 2. vrstah osebnih podatkov, ki se obdelujejo;
 3. prejemnikih ali kategorijah prejemnikov, ki so jim bili podatki razkriti, zlasti če gre za prejemnike v tretjih državah ali
  mednarodnih organizacijah;
 4. če je mo goče, predvideni roku hrambe osebnih podatkov ali, če to izjemoma ni možno, merilih za določitev tega roka;
 5. obstoju pravice, da upravljavec popravi ali izbriše podatke ali omeji obdelavo osebnih podatkov posameznika, na katerega
  se podatki nanašajo;
 6. obstoju pravice do vložitve prijave pri Informacijskem pooblaščencu in njegovih kontaktnih podatkih;
 7. sporočilih o osebnih podatkih, ki so predmet obdelave, in vseh razpoložljivih informacijah o viru osebnih podatkov, razen
  njegove konkretne identifikaci je, če je identiteta vira varovana kot tajna ali zaupna po določbah drugega zakona

V primeru ne izdaje informacij mora podjetje posameznika, na katerega se nanašajo podatki, nemudoma pisno obvestiti o zavrnitvi
ali omejitvi informacij in razlogih, na kate rih to temelji.

Upravljavec mora posameznika, na katerega se nanašajo podatki, obvestiti o možnosti vložitve pritožbe na organ za varstvo
podatkov.

Pravica do popravka ali dopolnitve

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da od podjetja zahteva takojšnji popravek svojih netočnih
osebnih podatkov in dopolnitev nepopolnih ali neažurnih osebnih podatkov.

Pravica do izbrisa

Podjetje mora na podlagi zaht eve posameznika, na katerega se podatki nanašajo osebne podatke nemudoma izbrisati, če je
izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

 • osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili pridobljeni ali drugače obdelani;
 • so bili osebni podatki obdelani nezakonito ali
 • je izbris osebnih podatkov potreben zaradi izpolnitve druge obveznosti po zakonu ali po pravnomočni sodni odločbi.

Pravica do omejitve obdelave

Podjetje lahko namesto izbrisa osebnih podatkov omeji njihovo obdelavo če:

 • posa meznik, na katerega se podatki nanašajo, izpodbija točnost ali ažurnost osebnih podatkov in pravilnosti ali nepravilnosti
  ni mogoče ugotoviti, vendar mora posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, obvestiti pred razveljavitvijo omejitve,
  ali
 • je treba osebne podatke še nadalje hraniti za dokazne namene v okviru izvajanja zakonsko določene naloge.

Upravljavec mora posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pisno obvestiti o zavrnitvi popravka ali izbrisa osebnih
podatkov ali o omejitvi obdelave in o razlogih za zavrnitev. Upravljavec mora posameznika, na katerega se nanašajo podatki,
obvestiti o možnosti vložitve prijave Informacijskemu pooblaščencu in o njegovih kontaktnih podatkih.

Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nan ašajo podatki, ima pravico da kadarkoli ugovarja obdelavi, če:

 • gre za obdelavo na podlagi potrebe o opravljanju nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene podjetju,
 • gre za obdelavo na podlagi zakonitih interesov, za katere si pr izadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi
  interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo
  varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok,
 • gre za obdelavo podatkov za namene neposrednega trženja,
 • gre za obdelavo podatkov v znanstveno – ali zgodovinsko – raziskovalne namene ali statistične namene.

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Podjetje lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s pogodbo zaupa obdelovalcu. Pogodba mora biti pisna
ali v enakovredni elektronski obliki in skladna z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, določbami ZVOP – 2,
predvsem z njenim 31. člen om ter drugimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Obdelovalec brez predhodnega posebnega ali splošnega pisnega dovoljenja upravljavca v obdelavo ne sme vključiti drugih obdelovalcev,
pri čemer mora upravljavec posebej presoditi ali vključitev dodatnega obdelovalca lahko vpliva na tveganost obdelave osebnih
podatkov.

Podjetje sme sodelovati samo s tistimi obdelovalci, ki zagotovijo zadostna jamstva o tem, da bodo izvajali ustrezne tehnične
in organizacijske ukrepe za zagotavljanje skladnosti pr evzetih opravil obdelave z Splošno uredbo, ZVOP – 2 in drugimi predpisi.

Za drugega obdelovalca veljajo enake dolžnosti varstva osebnih podatkov kot za prvega obdelovalca. Če drugi obdelovalec
ne izpolnjuje svojih obveznosti glede varstva osebnih podatkov, za izpolnjevanje obveznosti drugega obdelovalca v odnosu
do upravljavca odgovarja prvi obdelovalec.

V primeru spora ali prenehanja sodelovanja med podjetjem in pogodbenim obdelovalcem je dolžan pogodbeni obdelovalec osebne
podatke, ki jih je pogodbeno obd eloval, na podlagi zahteve podjetja, nemudoma vrniti podjetju, morebitne kopije teh podatkov
pa takoj uničiti.

Pogoji in ukrepi za zagotovitev zavarovanja osebnih podatkov in preprečitve njihove nepooblaščene obdelave se natančneje
opredelijo v pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki velja pri podjetju.

Izključitev odgovornosti

Spletne strani www.pro-horto.si so postavljene in vzdrževane z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu podjetje Pro
horto Strgar d.o.o. ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh. Vse informacije na spletnih
straneh se lahko spremenijo brez predhod nega obvestila.

Prav tako podjetje ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe,
nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti teh spletnih strani.

V primeru sklicevanja ali povezovanja teh spletnih strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, podjetje
Erpium d.o.o. ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani

Avtorske pravice

© Copyright 1991 – 2017 Pro horto Strgar . Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebujejo
spletne strani www.pro – horto.si , so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne
lastnine.

Vsebino splet nih strani ni dovoljeno kopirati, razpečavati, spremeniti ali na kakršenkoli drug način reproducirati razen
v primeru pisnega soglasja podjetja Erpium d.o.o., ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji
možni meri, ki jo dovoljuje zakon.

Piškotki

“Piškotek” (cookie) je informacija, ki jo naše spletno mesto pošlje vašemu brskalniku, ta pa jo potem shrani v vašem sistemu.
Piškotek našemu spletnemu mestu omogoča, da si “zapomni” informacije o vaših nastavitvah dokler ne zaprete trenutnega
okna v brskalniku (če je piškotek začasen) ali dokler ne onemogočite ali zbrišete piškotka. Mnogi uporabniki raje uporabljajo
piškotke, ki jim pomagajo pri lažji navigaciji po spletnih straneh. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika,
ki ga uporablja uporabnik. Ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Piškotki ne vsebujejo več podatkov, kot dovolite, in pošiljatelju ne morejo posredovati osebnih ali drugih informacij z vašega
trdega diska.

Zakaj so piškotki potrebni?

Za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev so piškotki temeljnega pomena. Najpogostejše funkcije e-poslovanja
ne bi bile mogoče brez piškotkov. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša
in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen
čas, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno.

Upravljanje in brisanje piškotkov

Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno
spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje piškotkov vam večina brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete vse
piškotke, sprejmete samo določeno vrsto piškotkov ali pa vas opozori, da stran želi shraniti piškotek. Piškotke, ki jih
je brskalnik shranil, lahko enostavno izbrišete.

Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Natančnejše informacije o tem,
kako to naredite, najdete na spletni strani vašega brskalnika.

Katere piškotke uporablja spletna stran?

Ime piškotka Namen Čas piškotka Podjetje
_ga Statistika ogledov spletne strani 2 leti Google Analytics
_gid Statistika ogledov spletne strani 1 dan Google Analytics
_gat Statistika ogledov spletne strani 1 minuta Google Analytics
qtrans_front_language Izbira jezika 1 leto Google Analytics
NID Google maps piškotek 6 mesecev Google Maps
PREF Google maps piškotek 2 leti Google Maps
APISID Google maps piškotek 10 let Google Maps
HSID Google maps piškotek 10 let Google Maps
SAPISID Google maps piškotek 10 let Google Maps
SID Google maps piškotek 10 let Google Maps
SSID Google maps piškotek 10 let Google Maps